Rwanda 2021

             

Kwiyandikisha muri Rwanda 2021

Mu kukwiyandikisha muri Rwanda 2021 ushobora gukoresha E-Mail (info@rwanda2020.org). Banza usuzume niba wujuje ibisabwa. 

  1. Twandikire mu magambo make ikigutera ishyaka ryo kugira ngo twifatanye muri iki gikorwa. Es waba ufite ikintu cyihariye ukunda gukora mu masaha atari ay’ akazi (urugero nko kuvuza gitari) cyangwa waba ugira ibikorwa ukora bitagamije inyungu ( nko kuba mw’ishyirahamwe  ritagamije inyungu). Twishimiye ko uzatwandikira mu magambo make kuri E-Mail.
  2. Tukongera gukenera umwirondoro wawe mu magmbo make muri rumwe muri izi ndimi zikurikira: Icyongereza, igifaransa, ikidage cyangwa igifurama.
  3. N’ ifoto yawe ya vuba (iri muri Jepg kandi itarengeje 1MB)

 Tumaze gusuzuma ibyo byose tuzagushaka. Ibyo ariko bishobora kuzatindaho gato.

 Ibikenerwa kugira ngo wakirwe**

  1.  Kuba ufite imyaka hagati ya 18 na 35
  2. Kugira aho utuye hazwi mu bihugu bya Leta zunze ubumwe z’ i Burayi
  3.  Kuba wiga nibura mu mwaka wa gatatu w’ amashuli y’ imyuga, kuba  ukora cyangwa uri mwarimu w’ imyuga y’ ubumenyingiro.
  4. Ukaba wanditse umwirondoro wawe muri izi ndimi zikurikira:  icyongereza, igifaransa, ikidage cyangwa igifurma.

 **) Ibindi bisabwa (Amafaranga y‘uruzinduko, Inkingo, Viza n’ibindi) n’ ibindi byose nkenerwa birebana n’umushinga wabisanga muri “Ibibazo bikunze kubazwa” FAQ

 

Ubusugire bw’amakuru

Birumvikana buri nkuru n’ imyirondoro byose bizagirwa ibanga rikomeye bikazakoreshwa gusa mu mushinga Rwanda 2021. Ntibishobora kugira undi muntu  bihabwa.

Nk’ umuyobozi w’ itsinda witanga.

Gukorana n’ abandi.  Gufasha.  Guherekeza.

Waba wishimiye kuva aho utuye ho gato ukajya ahandi? Urashaka gufata inshingano zo kuyobora itsinda no guha ubumenyi n’ ubunararibonye bwawe urundi rubyiruko? Turashaka abanyabumenyingiro bashobora gukora itsinda, bakarishishikaza bakanariherekeza.

Twandikire ukoresheje E-Mail cyangwa uduhamagare kuri telephone. Turakwishimiye. Iyi nkuru uyibwire n’ abandi.

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen erhalten Sie in unsererDatenschutzerklärungOK