Rwanda 2021

             

Ikigenderwaho n’ icyerekezo

Igitekerezo ngenderwaho

Umugambi wacu „Rwanda2021. Dusangiye Ubumenyingiro“ ushingiye kukuba twemera ko kwungurana  ubumenyi n’ ubushobozi  bitanga icyizere kuri ejo hazaza h’ amahoro, h’ uburumbuke n’ intzinzi kuri bose. Turi itsinda ry’ abagabo  n’ abagore ritagamije inyungu baniyemeje kwitanga basanzwe bakora mu bumenyingiro, ubwiyemezamirimo, mu bigo bifasha abantu, ibigo bitera imishinga inkunga  ndetse no mu bindi bice by’ ubuzima byumva ko buri wese akwiye kuba mw’ isi itarenganya kandi irambye.

Iyo urubyiruko rw’ abanyabumenyingiro bavuye i Burayi bungurana ubumenyi mu by’ imyuga n’ urubyiruko rwiga imyuga mu Rwanda bakitangira n’ igikorwa kitagamije inyungu, ibyo byose biba ingirakamaro ku mpande zombi. Kumenyana, kwungurana ububmenyi, ubunararibonye, ubushobozi no kwigira umurimo ku kazi „ working on the job“ bifasha ubwumvikane bw’ abo bikanafungura amaso ku bintu bishya. Ibyo bifasha urubyiruko kugira intego yabo yihariye no kwigirira icyizere no guhagarara neza mu ntumbero y’ ejo hazaza.

Umuterankunga w’icyubahiro  kuri uyu mushinga wo gufasha urubyiruko ni  Umukuru w’ Urugaga rw’ Ubumenyingiro mu Budage,  Hans Peter Wollseifer.

Intego yacu: „We share handcraft“

Kwiga ugendeye ku murimo no gufasha imiryango itagamije  inyungu yo mu gihugu bisobanuye kuri twe: We share handcraft! (Dusangiye ubumenyingiro). Hamwe   n’ itsinda ry’ Abanyaburayi rigizwe n ’abantu 121 bakora cyangwa biga ubumenyingiro mu myuga itandukanye tuzafata indege kuwa 21 . Gashyantare 2021 tuzamare amasaha 220 mu Rwanda. Niho tuzashinga ibuye ry’ ifatizo rya „Junior house of  handcraft“ ( Ikigo cy’ igisha imyuga) hafi ya Kigali dufatanije n’ abanyeshuli b Abanyarwanda biga ubumenyingiro.

Icyerekezo

Intego yacu irambye yo gutangiza gahunda „Rwanda 2021“ hagati y’ Uburayi n’ u Rwanda yo kwungurana ubumenyi no kwigisha igendeye ku bikubiye mu cyerekezo 2021 cy u Rwanda . Urubyiruko rw’ Abanyarwanda rwiga imyuga yemewe ku rwego mpuzamahanga naho urubyiruko rw’ Abanyaburayi bibashishikariza kurushaho gukunda umwuga w’ ubumenyingiro. Uko kubona no kwongererwa ubumenyingiro  k’urubyiruko biba umusingi w’amajyambere arambye. Dutegura kandi urubyiruko kumenya gukoresha ikoranabuhanga no guhangana n’imyihurire yaryo.

M’umugambi wa „Rwanda2021: we share handcraft“  duteza imbere ubwitange bwo gufasha abandi mu bumenyingiro no kumenya gukorana kw’ urubyiruko rutandukanye mu nkomoko, m’umuco no mw’ idini. Guhura imbonankubone, mu bwubahane, mu bwizerane no mu bwumvikane n’ ibintu nkenerwa biganisha ku mahoro bikaba n’ ibisubizo  ku bibangamiye abantu muri rusange kw’ isi.

Leta y’ u Rwanda, Leta y’ u Budage hamwe n’ Urugaga Rukuru rw’ Abanyabumenyingiro mu Budage bashyigikiye ubu buryo bwo kwigisha. Kwubaka urwego mpuzamahanga  rushinzwe uburezi n’ ubumenyingiro rushyigikiwe n’ ibigo by’ ubucuruzi.  Bivuze ko „Rwanda2021: we share handcraft“ ishobora kuba urubuga rw’ imbarutso y’ ubufatanyabikorwa  buhamye hagati y’ ibigo by’ ubucuruzi hagati y’ u Burayi n’ u Rwanda.

Twifuza kugira umusanzu dutanga mu gusigasira isi yacu ikaba nziza hakavuka imibanire hagati y’ abantu, ibidukikije n’ umusaruro (People- Planet- Profit) bitabangamirana.

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen erhalten Sie in unsererDatenschutzerklärungOK